Thursday, 15 March 2012

Alif Ba Ta Duniaku..

Alif artinya tidak ada Tuhan selain Allah Swt.

Ba artinya dia akan tetap ada walau setelah musnah seluruh makhlukNya (Kiamat).

Ta artinya yang maha menerima taubat, menerima taubat dari semua hambaNya.

Tsa artinya yang maha menetapkan semua makhluk “Dialah yang menetapkan orang - orang beriman dengan perkataan yang tetap dalam kehidupan dunia”.

Jim artinya Luhuran bagi sebutan atau pujianNya serta suci akan seluruh nama - namaNya.

Ha adalah Yang Haq, Maha hidup dan penyayang dan kekal.

Kha adalah Maha mengetahui akan seluruh perbuatan hamba - hambaNya.

Dal artinya Pemberi balasan pada hari kiamat secara keseluruhan baik atau buruk.

Dzal artinya Pemilik segala keagungan dan kemuliaan hanyalah Dia.

Ra artinya Lemah lembut terhadap hamba - hambaNya.

Zai artinya berupa hiasan hamba terhadap khalikNya.

Sin artinya Maha mendengar dan melihat.

Syin artinya Hanya kepada Allah seseorang hamba bersyukur.

Shad artinya Maha benar dalam setiap janjiNya.

Dhad adalah Dia yang memberikan mudharat dan manfaat.

Tha artinya Dia yang suci dan mensucikan.

Dzha artinya Dia yang maha nampak dan menampakan seluruh
tanda - tanda.

’Ain artinya Maha mengetahui akan hamba - hamba-Nya.

Gha artinya Dia tempat pengharapan dari semua ciptaanNya.

Fa artinya Dia yang maha menumbuhkan biji - bijian dan tumbuhan.

Qaf artinya Maha kuasa atas segala makhlukNya.

Kaf maksudnya Dia yang maha mencukupkan dan tidak ada satupun yang setara denganNya, Dia tidak beranak dan tidak di peranakan.

Lam maksudnya Maha lembut terhadap hambanya.

Mim artinya Dia pemilik semua kerajaan.

Nun adalah cahaya bagi langit yang bersumber pada cahaya arsynya.

Waw artinya satu, esa, tempat bergantung semua makhluk dan tidak beranak serta di peranakan ataupun di persekutukan.

Ha artinya Dia yang maha memberi petunjuk bagi makhlukNya.

Lam alif artinya Tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya.

Ya artinya Kekuasaan Allah Swt yang terbuka atas atau bagi seluruh makhlukNya.

makna huruf hijaiyah ini dari Husein Ra (cucu Rasulullah Saw) dan dari Ali bin Abi Thalib Ra sebagaimana yang kisahkan di bawah ini :

Dari Husein bin Ali bin Abi Thalib Ra : Seorang Yahudi mendatangi Rasulullah Saw, pada saat itu Ali bin Abi Thalib Ra sedang ada bersama dengan Baginda Rasulullah Saw.


Yahudi itu kemudian berkata kepada Rasulullah Saw : “Apa faedah dari huruf hijaiyah?”


Rasulullah Saw lalu berkata kepada Ali bin Abi Thalib Ra, Jawablah hai Ali”. Lalu Rasulullah Saw mendo’akan Ali Ra, “Ya Allah, bukalah pintu hati ali,bahagiakan dia,dan berjayakan Ali dan bukakan lah pintu hati orang Yahudi itu”.


Lalu Ali Ra berkata : “Tidak ada satu hurufpun kecuali semua bersumber pada nama - nama Allah Swt”.


lalu Ali bin Abi Thalib Ra menerangkan arti huruf hijaiyah tersebut seperti di atas, setelah mendengar jawaban Ali bin Abi Thalib Ra tersebut lalu Yahudi itu masuk Islam....aminnn..Al-hamdullilah....


No comments:

Post a Comment